...

Publicat 16 Noiembrie 2020

Specialist superior - Direcția managementul resurselor de apă la „Agenția Apele Moldovei”

2600 lei

Compania:
Agenția „Apele Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

ANUNŢ cu privire la depunerea dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs/transfer în cadrul

Agenției „Apele Moldovei"

pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediu

Data limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este

08 iunie 2018, ora 16.30, inclusiv

INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului

 

Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei" pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale șl Mediu, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5

Specialist superior, Direcția managementul resurselor de apă -1 unitate

Scopul general al funcției:

Contribuirea la implementarea politicii statului și a actelor normativa ale Guvernului în domeniul gospodăririi apelor.

Sarcini de bază:

 1. Elaborarea planurilor de gestionare a riscurilor de inundații;
 2. Elaborarea planurilor de gestionare a secetei;
 3. Monitorizarea stării tehnice a construcțiilor hidrotehnice;
 4. Elaborarea planului de exploatare, ținere și reparație a construcțiilor hidrotehnice;
 5. Ținerea registrului infrastructurii hidrotehnice.

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul alimentării cu apă și canalizar.

Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

- abilităţi de utilizare a computerului.

 Salariul de funcţie: 2600 lei

(Perioadă nedeterminată)- 1 unitate 

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Sorbală Iulian

Telefon: 069421403

E-mail: iulian.sorbala@apele.gov.md

Web site: www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș: Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa: str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

 Condiţiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pefecționare

Alte documente necesare: formularul de participare, specificat în anexă la prezentul Regulament (anexa nr.1 la HG nr.201 din 11.03.2009); 

 Modalitatea de depunere a documentelor:

 Personal.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărîrea Guvernului nr.1056 din 15.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Apele Moldovei”, structurii și efectivului limită ale acesteia;

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 1. Legea Apelor nr. 272-XVI, Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991;
 2. Legea nr. 440-XIII din 27.04.1995 cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor, râurilor și bazinelor de apă;
 3. Hotărârea guvernului Republicii Moldova nr. 619 din 16.08.1994 despre reglementarea relațiilor din domeniul gospodăririi apelor și folosirea rațională a resurselor de apă în Republica Moldova;
 4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1202 din 08.11.2001 cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 433 din 18.06.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind digurile de protecție contra inundațiilor;
 6. Legea nr. 64 – XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

Sorbală Iulian:_______________

Secretar al Comisiei de concurs

16.05.2018

Formularul pentru participare îl puteți găsi pe situl Agenției http://www.apelemoldovei.gov.md/

Trimite CV
Best4uinternational

Alte locuri de muncă de la aceasta companie

cursuri de engleza