...

Publicat 16 Noiembrie 2020

Specialist superior - direcția economie - finanțe și evidență contabilă la „Agenția Apele Moldovei”

2600 lei

Compania:
Agenția „Apele Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

ANUNŢ

cu privire la depunerea dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs/transfer în cadrul

Agenției „Apele Moldovei" pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediu

Data limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este

08 iunie 2018, ora 16.30, inclusiv

 

INFORMAŢIA

privind condiţiile de desfăşurare a concursului

Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei" pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale șl Mediu, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5

Specialist superior în cadrul Direcţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă pe perioadă nedeterminată -1 unitate

Scopul general al funcției:

Asigurarea normativă și aplicarea cerințelor unice ale contabilității în corespundere cu prevederile S.N.C și ale S.N.C.S.P.

Sarcini de bază:

 1. Calcularea fondului de salariu conform statelor de personal, reținerea impozitelor respective.
 2. Calcularea corectă, verificarea și reflectarea în evidența contabilă, în termenii stabiliți a vărsărilor în buget (Declarație privind impozitul pe venit reținut de la sursa de venituri, taxele obligatorii, prezentarea Inspectoratului Fiscal).
 3. Calcularea cutezațiilor asigurării sociale (întocmirea calculelor cotizațielor sociale supusă depunerii în bugetul asigurării sociale de stat privind calcularea, utilizarea achitarea cotelor de asigurare și prezentare Casei naționale de Asigurări Sociale).
 4. Asigurarea îndeplinirii corecte a documentelor, conturilor personale cât privește salarizarea angajaților.
 5. Reflectarea în evidența contabilă primară și la timp a tuturor bunurilor materiale și bănești.

 Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, de licenţă în domeniul economiei/finanațe/contabilitate și audit
Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu;

abilităţi de utilizare a computerului.

Salariul de funcţie: 2600 lei

(Perioadă determinată)- 1 unitate 

Sorbală Iulian

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Telefon: 069421403

E-mail: iulian.sorbala@apele.gov.md

Web site: www.apelemoldovei.gov.md

Raion, oraș: Chişinău, CHIŞINĂU

Adresa: str.Gheorghe Tudor, nr.5, biroul 515

 Condiţiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  Da

Cazier juridic:  Da

Copia carnetului de muncă:  Da

Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de pefecționare

Alte documente necesare: formularul de participare, specificat în anexă la prezentul Regulament (anexa nr.1 la HG nr.201 din 11.03.2009); 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 Personal.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr.48 din 223 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public"

 

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea  neemiterii actului administrativ de numire.

Sorbală Iulian:_______________

Secretar al Comisiei de concurs

16.05.2018

Formularul pentru participare îl puteți găsi pe situl Agenției (http://www.apelemoldovei.gov.md).

Trimite CV
Best4uinternational

Alte locuri de muncă de la aceasta companie

cursuri de engleza