...

Publicat 16 Noiembrie 2020

Specialist principal - Serviciul juridic la la „Agneția Apele Moldovei”

2800 lei

Compania:
Agenția „Apele Moldovei 
Oraș:
Chișinău
Tipul locului de muncă:
Full-time
Cerințe:
Experiența de muncă de la 1 an
Studii:
superioare

Descrierea poziției vacante

ANUNŢ cu privire la depunerea documentelor privind ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul  Agenţiei „Apele Moldovei"

pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvolțării regionale și Mediu 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția "Apele Moldovei" anunţă depunerea dosarelor la concurs pentru funcţia publică vacantă de:

Specialist principal în cadrul Serviciului juridic

Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este

08 iunie 2018, ora 16.30, inclusiv.

INFORMAŢIA privind condiţiile de desfăşurare a concursului

Denumirea şi sediul instituţiei:

Agenţia „Apele Moldovei" pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu al Republicii Moldova, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, nr. 5, et. 5.

Unităţi disponibile - 1 

I.SCOPUL ŞI SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea activității Agenției în cadrul legal, prin avizarea și expertizarea juridică a actelor interne cu caracter de drept.

Sarcinile de bază:

 • Elaborarea, independent  sau în comun cu alte subdiviziuni structurale, a propunerilor de modificare sau abrogare a ordinelor şi altor acte normative ale autorităţii administraţiei publice.
 • Pregătirea independentă sau în comun cu  alte subdiviziuni structurale a avizelor la proiectele actelor normative, parvenite în adresa Agenţiei "Apele Moldovei".
 • Analizarea, în comun cu alte subdiviziuni, a respectării legislaţiei în procesul de activitate a Agenţiei „Apele  Moldovei".
 • Reprezentarea, în modul stabilit, a intereselor Agenţiei "Apele Moldovei"  în instanţele judecătoreşti şi alte organe.
 • Consultarea tuturor instituţiilor subordonate Agenţiei „Apele  Moldovei" referitor la aplicarea legislaţiei în vigoare. 

 Cerinţe specifice de participare la concurs:

 • Studii: superioare de licență în domeniul jurisprudenței;
 • Experienţă profesională: - 1 an experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea limbii române;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoştinţe avansate de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

 Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

 Salariul de functie - minimum 2800 lei.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă (daca posedă);
 • cazier judiciar;(cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere)

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se depun  personal.

Relaţii suplimentare la telefonul: 069421403

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5, bir. 510

Persoana de contact: Sorbală Iulian, Specialist principal secția resurse umane.

 BIBLIOGRAFIA

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.48-XIII din 22 martie 2012 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
 • Hotărîrea Guvernului nr.311 din 28 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
 • Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
 • Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Hotărîrea Guvernului nr. 1056 din 15.09.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi statelor de funcţii ale Agenţiei „Apele Moldovei".

 

Secretar al Comisiei de concurs

Sorbală Iulian_______________

16.05.2018

Formularul pentru participare la funcția publică vacantă îl puteți găsi pe situl Agenției (http://www.apelemoldovei.gov.md/).

Trimite CV
Best4uinternational

Alte locuri de muncă de la aceasta companie

cursuri de engleza