Căutare avansată

Articol nou în Codul Muncii! Ce se subînțelege prin „Încălcarea obligațiilor de muncă” și de ce sarcini vor fi scutiți angajatorii

18-04-2017 Ce spune Legea
...
Conform prevederilor proiectului de lege privind modificarea Codului muncii, documentul va fi completat cu un articol nou: „Încălcare gravă a obligațiilor de muncă”. De asemenea, ar putea fi operate și alte modificări care vizează relația dintre angajator și angajat. Astfel, drept încălcare gravă a obligațiilor de muncă sunt recunoscute următoarele acţiuni ale salariatului:
  • primirea şi eliberarea de bunuri, precum şi de mijloace băneşti, fără perfectarea documentelor cuvenite;
  • acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii;
  • folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi;
  • folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a bunurilor aflate în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în proprietate, arendă, comodat), fără acordul în scris al acestuia;
  • nerespectarea clauzei de confidențialitate;
  • încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată în formă scrisă de conducătorul unității, lucrătorul desemnat, serviciul intern sau extern de protecție și prevenire sau de Inspectoratul de Stat al Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor asemenea consecințe;
  • refuzul de a trece examenul medical, atunci când acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator în formă scrisă despre obligația de a trece examenul medical;
  • cauzarea unui prejudiciu material în mărime care depășește cinci salarii medii lunare pe economie prognozate.
Totodată, conform modificărilor propuse, salariatul va fi obligat să informeze imediat angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu. El va fi obligat să prezinte documentele care motivează absența, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după reluarea activității de muncă. Autorii amendamentelor susțin că, astfel, va fi dezvoltată responsabilizarea și disciplinarea salariaților, asigurarea disciplinei de muncă în cadrul unității și, prin urmare, asigurarea drepturilor și a intereselor legale ale angajatorului și a bunei funcționări a unității.
Te pricepi la marketing? Compania Service Power te recrutează
În același timp, angajatorii vor fi scutiți de obligația de a prezenta statele de personal inspecţiei teritoriale de muncă în a cărei rază de competenţă este amplasată unitatea. Potrivit unei alte modificări, angajatorii vor fi scutiți și de obligația de a elibera salariaților permise nominale de acces la locul de muncă. Sunt propuse amendamente și la partea ce ține de contractele de muncă. Astfel, contractul colectiv de muncă nu va mai continua să producă efecte după expirarea termenului lui de acțiune. Mai mult decât atât, contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată, pentru perioada îndeplinirii unor lucrări sezoniere care, în virtutea condiţiilor climaterice, se pot desfăşura numai într-o perioadă anumită a anului. De asemenea, obligația ținerii registrului de evidență al contractelor de muncă va fi exclusă din Codul muncii. Astfel, ținerea acestuia va deveni opțională. În conformitate cu modificările propuse, angajatorii vor dispune de dreptul de a stabili tinerilor specialiști perioada de probă și, astfel, vor fi încurajați să angajeze tinerii specialiști. Mai mult, ei vor fi scutiți de obligația de a motiva decizia privind rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă. Emiterea ordinului de angajare va deveni opțională. În cazul în care angajatorul va utiliza ordinele de angajare, acesta va avea obligația să le aducă la cunoştinţa salariatului, sub semnătură. De asemenea, la cererea scrisă a salariatului, angajatorul va fi obligat să-i elibereze acestuia o copie a ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărârii), legalizată în modul stabilit. În Codul muncii este propus un nou temei de încetare a contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților și anume – retragere, de către autoritățile competente, a autorizației (licenței), a permisului, care îi acordă salariatului dreptul de a activa într-o anumită profesie, meserie sau de a efectua o anumită lucrare – de la data retragerii acesteia. În baza acestui motiv vor putea fi eliberate categorii specifice de salariați. De exemplu:
  • șoferul – în caz de retragere a permisului de conducere;
  • responsabilul tehnic – în caz de retragere a autorizației eliberate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
Salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică, sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate li se garantează pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar, dacă persoana concediată nu a fost plasată în câmpul muncii. În redacția actuală este prăvăzută pentru luna a doua. Amintim că, în proiectul de modificare a Codului muncii, au fost propuse mai multe modificări și în ceea ce privește concedierea. Material preluat de pe bizlaw.md

Admin
Autor: Bujnița Denis

Job Premium